הלוואה קרנות השוטרים
+ -

הלוואת קרנות השוטרים


פרטי ההלוואה
סכום ההלוואה- עד 8,000 ₪
תקופה – עד 36 חודשים.
ריבית p-0.5%
גביית ההלוואה – בניכוי מתלוש השכר.
 
מסמכים נדרשים
הצגת טופס אישור חברות בקרנות השוטרים.
צילום ת.ז
צילום שני תלושי שכר אחרונים.
 
מתן האשראי כפוף לכללי הזכאות הנקבעים ע"י חברת קרנות השוטרים. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו.הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.